Đăng ký tổ chức sự kiện khách hàng

  • Mỗi thời điểm có rất nhiều đăng ký tổ chức sự kiện từ rất nhiều Nhân viên / CTV & Đại lý khắp nơi. Với nguồn lực hữu hạn, SAOKHUE-Living đề nghị các anh / chị gửi đăng ký sớm ít nhất 30 ngày kể từ ngày tổ chức để Công ty xem xét bố trí nhân sự nhằm có hỗ trợ phù hợp. Trong trường hợp có sự trùng lắp lịch trình, chúng tôi sẽ trao đổi với anh / chị nhằm dời ngày / địa điểm tổ chức cho hợp lý.

  • Nhân viên / CTV / Đại lý nào đã đăng ký sự kiện và được Công ty thống nhất tổ chức nhưng không triển khai thì lần sau đăng ký chúng tôi sẽ không thể tiếp tục ưu tiên. Nếu vấn đề gây hậu quả nghiêm trọng, chúng tôi sẽ cắt quyền Nhân viên / CTV / Đại lý và ngưng hợp tác.

Lưu ý

Trước khi chính thức điền vào phiếu đăng ký này, bạn nên nghiên cứu và chuẩn bị cơ bản chắc chắn về công tác tổ chức, nội dung, mục tiêu, đối tượng khách mời, .v.v... Như thế sẽ đảm bảo tính khả thi của sự kiện và đủ thông tin, sự chuẩn bị để nhận được sự hỗ trợ từ SAOKHUE-Living.